Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng Trang web. Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ và duy nhất thỏa thuận giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, tiêu đề, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước hoặc đương thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận từ thời gian này tới thời điểm khác trong quyền hạn tuyệt đối của mình, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận có hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho những cá nhân có thể ký kết hợp đồng có hiệu lực theo pháp luật áp dụng. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi những cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ VỀ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ của Nhà cung cấp sản phẩm

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web. Những sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trình bày trên Trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối Cung cấp bên thứ ba của các mặt hàng đó. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả về các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào về khả năng của bạn để nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc về bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware tặng giải thưởng khuyến mãi và các phần thưởng khác thông qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn liên quan đến mẫu đăng ký Cuộc thi tương ứng, và đồng ý tuân thủ các Quy tắc chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội nhận giải thưởng khuyến mãi được cung cấp qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia vào các Cuộc thi được giới thiệu trên Website, bạn phải hoàn thành đầy đủ mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu Đăng ký Cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào khi xác định trong tầm quyền duy nhất của TheSoftware rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, trong quyền lựa chọn độc quyền của mình.

CUỘC CẤP PHÉP

Là người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo Điều khoản thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Không có phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, bắt chước, nhân bản, thuê, cho thuê, bán, chỉnh sửa, dịch ngược, phân tích, giả mã, hoặc chuyển giao Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm dự phòng các quyền không được rõ ràng cấp phép trong Thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây áp lực không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của Phần mềm. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng được.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, sắp xếp, dịch chuyển từ nam châm, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ) áp dụng. Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Việc trích xuất hệ thống vật liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng các phương tiện tự động hoặc bất kỳ hình thức khác của việc lấy cắp hoặc trích xuất dữ liệu nhằm tạo ra hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, một bộ sưu tập, một cơ sở dữ liệu hoặc một thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của TheSoftware là không được phép. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu khác được xem trên hoặc qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc bằng và thông qua Dịch vụ của TheSoftware không thành lập một sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và logo TheSoftware, cùng với tất cả các đồ hoạ và tên dịch vụ liên quan, là những thương hiệu của TheSoftware. Tất cả các thương hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc bằng và thông qua Dịch vụ đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ thương hiệu nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu áp dụng là nghiêm cấm.

Cấm liên kết đến trang web, đồng thương hiệu, “che giấu” và/hoặc tham chiếu trang web

Trừ khi được TheSoftware ủy quyền đặc biệt, không ai có thể liên kết trang web hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu trưng, nhãn hiệu, thương hiệu hoặc tài liệu độc quyền) đến trang web của họ hoặc địa điểm web với bất kỳ lý do nào. Thêm vào đó, ”che giấu” trang web và/hoặc tham chiếu định vị tài nguyên thống nhất (”URL”) của trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc không thương mại nào mà không có sự cho phép trước đó, rõ ràng và bằng văn bản của TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cung cấp sự hợp tác cụ thể với trang web để loại bỏ hoặc ngừng, tùy theo trường hợp, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc đó.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi giữ quyền theo quyết định của chúng tôi để chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác nào xuất hiện trên trang web.

LỜI TỪ CHỐI VỀ HẠI HỎNG DO VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ Trang web tự chịu rủi ro. TheSoftware không đảm bảo rằng những tải xuống đó không chứa mã máy tính hỏng hóc bao gồm, nhưng không giới hạn, vi-rút và sâu máy tính.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ TheSoftware, mỗi bên cha mẹ, chi nhánh và liên kết của họ, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, cộng tác viên và/hoặc đối tác khác của họ, không gây tổn hại cho bất kỳ khiếu nại nào và mọi yêu cầu bồi thường cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả khoản phí luật sư hợp lý, thiệt hại, kiện cáo, chi phí, yêu cầu và/hoặc phán quyết nào, do bạn sử dụng Trang web, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ Cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận; và/hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền lợi nào của cá nhân và/hoặc tổ chức khác. Các điều khoản trong đoạn này có lợi cho TheSoftware, mỗi bên cha mẹ, chi nhánh và/hoặc liên kết của họ, và mỗi quan chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, người cấp phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và tổ chức này đều có quyền khẳng định và thực thi trực tiếp các điều khoản này đối với bạn trên tư cách của riêng mình.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp các liên kết và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên trên Internet khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến những trang web và/hoặc nguồn tài nguyên do các Bên Cung Cấp Bên Thứ Ba sở hữu và vận hành. Vì TheSoftware không kiểm soát được những trang web của bên thứ ba và/hoặc nguồn tài nguyên này, do đó bạn xác nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của những trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba này. Hơn nữa, TheSoftware không đề xuất và không chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác có sẵn hoặc từ những trang web của bên thứ ba này, hoặc về bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Việc sử dụng Trang web, và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc vật liệu mà bạn gửi thông qua hoặc liên quan đến Trang web, đều tuân thủ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, và bất kỳ thông tin cá nhân cụ thể nào khác do bạn cung cấp, theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào Đây.

Mọi cố gắng của bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hoại, làm sai lệch, làm hư hỏng và/hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web, là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ kiên nhẫn theo đuổi mọi biện pháp trong trường hợp này đối với bất kỳ cá nhân hoặc công ty vi phạm nào đến mức cho phép tối đa của pháp luật và sự công bằng.