Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVY DOHODY

Súhlasíte s podmienkami, ktoré sú uvedené v dohode s ohľadom na vaše používanie webovej stránky. Dohoda predstavuje jedinú a jedinú dohodu medzi vami a softvérom s ohľadom na vaše používanie webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenie, ktoré sa vzťahujú na webovú stránku. Môžeme od času k času zmeniť dohodu vo svojom výlučnom uvážení, bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia dohoda bude uverejnená na webovej stránke a pred použitím webovej stránky by ste mali prečítať dohodu. Svojím ďalším používaním webovej stránky a/alebo služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok a ustanovení, ktoré sú obsiahnuté v platnej dohode v tom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné iba pre osoby, ktoré môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa platného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na používanie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať na webovú stránku a/alebo služby.

POPIS SLUŽIEB

Služby predajcov

Vyplnením príslušného formulára objednávky môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby z webovej stránky. Produkty a/alebo služby, ktoré sú uvedené na webovej stránke, môžu obsahovať popisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán poskytovateľov týchto položiek. TheSoftware nepreukazuje ani neskladuje, že popisy takýchto výrobkov sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedná ani zodpovedná za akýkoľvek spôsobom za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby z webovej stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom a spotrebiteľmi koncových používateľov produktov. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je vám ani tretej strane zodpovedná za akýkoľvek nárok súvisiaci s akýmikoľvek produktami a/alebo službami ponúkanými na webovej stránke.

SÚŤAŽE

Občasne TheSoftware ponúka promočné ceny a ďalšie odmeny cez súťaže. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným formulárom registrácie súťaže a súhlasom s platnými pravidlami súvisiacimi s každou súťažou si môžete získať šancu na získanie promočných cien ponúkaných v každej súťaži. Ak sa chcete zapojiť do súťaží zobrazených na webovej stránke, musíte najskôr plne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov pre registráciu súťaže. TheSoftware si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek údaje registrácie súťaže, ak sa zistí, že: (i) ste porušili časť dohody; a/alebo (ii) údaje registrácie súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá registrácie údajov kedykoľvek zmeniť vo svojom výhradnom uvážení.

LICENCIA GRANT

Ako používateľ webovej stránky, je vám udelená nevýhradná, nezverejniteľná, zrušiteľná a obmedzená licencia na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. Softvér môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť túto licenciu. Môžete používať webovú stránku a obsah na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb sa nesmie reprodukovať žiadnou formou alebo sa zapojovať do akéhokoľvek systému pre vyhľadávanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nesmiete používať, kopírovať, napodobňovať, klonať, prenajímať, prenajímať, predávať, upravovať, dekompilovať, rozložiť, inžinierstvo spätné a/alebo prenášať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo ich akúkoľvek časť. Softvér si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v dohode. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania webovej stránky. Nesmiete vykonávať žiadne opatrenia, ktoré by zavádzali nespravodlivú alebo nepomerne veľkú záťaž na infraštruktúru theSoftvéru. Vaše právo na používanie webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nie je prenosné.

PRÁVA NA VLASTNÍSTVO

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie veci týkajúce sa Webových stránok, Obsahu, Súťaží a Služieb sú chránené zákonnými autorskými právami, ochrannými známkami a inými vlastníckymi (vrátane, no nie výlučne, práv duševného vlastníctva) právami. Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Webových stránok, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systématické získavanie materiálu z Webových stránok, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb prostredníctvom automatických prostriedkov alebo akýmkoľvek iným spôsobom obberania alebo extrahovania údajov za účelom vytvárania alebo kompilácie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva na žiadny obsah, dokument, softvér, služby alebo iné materiály, ktoré ste si prezerali na alebo cez Webové stránky, Obsah, Súťaže a/alebo Služby. Zverejnenie informácií alebo materiálu na Webových stránkach alebo prostredníctvom Služieb zo strany spoločnosti TheSoftware neznamená zrieknutie sa akýchkoľvek práv na tieto informácie a/alebo materiály. TheSoftware názov a logo, a všetky s nimi súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb, sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazujúce sa na Webových stránkach alebo prostredníctvom Služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Používanie akejkoľvek ochrannej známky bez vyhláseného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBSTRÁNKU, SPOLU-OBCHODNÉ ZNAČKY, “VLOŽENIE STRÁNKY DO RÁMU” A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBSTRÁNKU JESTVUJE ZÁKAZANÉ

Ak nebolo výslovne schválené spoločnosťou TheSoftware, nikto nesmie vytvoriť hyperlink na webstránku alebo jej časť (vrátane logotypov, ochranných známok, obchodných značiek či autorského materiálu) na vlastnú webstránku alebo mediálnu platformu z akéhokoľvek dôvodu. Navyše je prísne zakázané ”vkladanie stránky do rámu” alebo odkazovanie na unifikovaný lokalizačný identifikátor (”URI”) webstránky v komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti TheSoftware. Špecificky súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s webstránkou na odstránení alebo ukončení príslušného obsahu alebo aktivity. Týmto uznávate, že nesiete zodpovednosť za akékoľvek škody v súvislosti s týmto.

ÚPRAVA, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo výlučne podľa vlastného uváženia upravovať a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

ODPOVED ODPOVEDI ZARADI ŠKODE, KI JO POVZROČIJO PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletnega mesta na lastno odgovornost. Programska oprema ne daje nobenih zagotovil, da so ti prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na, viruse in črve.

ODŠKODNINA

Súhlasíte s tým, že ste povinní zahrnúť spoločnosť TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a pobočiek a každého z ich príslušných členov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spoluznačiek a/alebo iných partnerov, aby ste ich chránili pred akýmkoľvek a všetkými nárokmi, výdavkami (vrátane primeraných nákladov na právnika), škodami, súdmi, nákladmi, požiadavkami a/alebo rozsudkami, ktoré môže uplatniť akákoľvek tretia strana v dôsledku alebo v spojitosti s (a) vaším používaním webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupom do akejkoľvek súťaže; (b) vašim porušením dohody a/alebo (c) vašim porušením práv inej osoby a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku majú úžitok pre spoločnosť TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a/alebo pobočiek a každého z ich príslušných funkcionárov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, poskytovateľov licencie, dodávateľov a/alebo právnikov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo uplatniť a vymáhať tieto ustanovenia priamo voči vám vlastným menom.

TRETIE STRANY WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka môže obsahovať odkazy a/alebo vás odkázať na ďalšie internetové webové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie výhradne, tých, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími stranami poskytovateľmi.pretože TheSoftware nemá kontrolu nad týmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto uznávate a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Okrem toho TheSoftware neručí a nie je zodpovedný alebo povinný za žiadne podmienky, ochrana osobných údajov, obsah, reklama, služby, výrobky a/alebo iné materiály na týchto webových stránkach alebo zdrojoch alebo za akékoľvek škody a/alebo straty na nich vzniknuté.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky a všetkých komentárov, spätnej väzby, informácií, údajov pri registrácii a/alebo materiálov, ktoré odovzdáte na webovej stránke alebo v súvislosti s ňou, podlieha našej Ochrane osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a všetky ostatné osobne identifikovateľné údaje, ktoré nám poskytnete, podľa podmienok našej Ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie Ochrannej politiky osobných údajov, prosím kliknite tu.

Kakršenkoli poskus posameznika, ne glede na to ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, vandaliziral ali kako drugače vplival na delovanje spletne strani, je kršitev kazenskega in civilnega prava ter TheSoftware bo z vsemi možnimi pravnimi in pravičnimi sredstvi odločno ukrepal proti vsem kršiteljem, ne glede na to ali so posamezniki ali organizacije.