Warunki

ZAKRES I ZMIANY UMOWY

Wyrażasz zgodę na warunki zawarte w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi pełną i jedyną umowę między Tobą a Oprogramowaniem dotyczącą korzystania z Witryny i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Witryny. Poprzez dalsze korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązujących w danym czasie. Dlatego też, powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w celu uzyskania aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawomocne umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz poniżej osiemnastego (18) roku życia, nie masz pozwolenia na korzystanie i/lub dostęp do Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia możesz uzyskać lub spróbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi z witryny. Produkty i/lub usługi prezentowane na witrynie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów, ich stron trzecich. Oprogramowanie nie stwierdza ani nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług z witryny lub za spór z dostawcą, dystrybutorem i użytkownikami końcowymi produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie odpowiedzialne wobec ciebie lub jakiejkolwiek trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenie związane z jakimkolwiek z oferowanych produktów i/lub usług na witrynie.

WZAWODY

Okazjonalnie TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia poprzez WZAWODY. Poprzez dostarczenie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym WZAWODÓW oraz zgadzając się na Oficjalne Zasady WZAWODÓW dotyczące każdego WZAWODU, możesz wziąć udział w WZAWODACH i mieć szansę na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego WZAWODU. Aby wziąć udział w WZAWODACH dostępnych na Stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne Dane rejestracyjne WZAWODÓW. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek Dane rejestracyjne WZAWODÓW, w przypadku ustalenia, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) naruszasz którykolwiek fragment Umowy; i/lub (ii) Dane rejestracyjne WZAWODÓW, które dostarczyłeś są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w każdej chwili zmienić kryteria dostarczania Danych rejestracyjnych, według swojego wyłącznego uznania.

ZGODA NA LICENCJĘ

Jako użytkownik Strony otrzymujesz nieodłączną, nieprzenoszącą się, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej, zawartości oraz powiązanych materiałów zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w każdej chwili rozwiązać tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze Strony internetowej i zawartości na jednym komputerze wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych. Żadna część Strony internetowej, zawartości, konkursów i/lub usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani być włączana do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz korzystać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, inżynierować odwrotnie ani transferować Strony internetowej, zawartości, konkursów i/lub usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz korzystać z żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny w celu zakłócania lub próby zakłócania prawidłowego działania Strony internetowej. Nie możesz podejmować działań, które nakładają na infrastrukturę Oprogramowania wysokie obciążenie, które jest nierozsądne lub w niewłaściwej proporcji. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, zawartości, konkursów i/lub usług nie jest przenoszone.

PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, przekształcenie cyfrowe, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z witryną internetową, treścią, konkursami i usługami są chronione zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym, lecz nie ograniczając się do własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części witryny, treści, konkursów i/lub usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pozyskiwanie materiałów z witryny, treści, konkursów i/lub usług za pomocą automatycznych metod lub jakiegokolwiek innego rodzaju przetwarzania lub ekstrakcji danych w celu utworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów wyświetlanych na lub przez witrynę internetową, treść, konkursy i/lub usługi. Zamieszczenie informacji lub materiałów na witrynie internetowej lub przez usługi TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do tych informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na witrynie internetowej lub przez usługi są własnością ich odpowiednich właścicieli. Zabronione jest korzystanie z dowolnego znaku towarowego bez odpowiedniej pisemnej zgody właściciela.

HYPERŁĄCZENIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁMARKOWANIE, „FRAME’OWANIE” I/LUB ODNOŚNIKI DO STRONY INTERNETOWEJ SĄ ZABRONIONE

Chyba że wyraźnie upoważniono TheSoftware, nikomu nie wolno umieszczać hiperłączy do Strony internetowej lub jej części (w tym, między innymi, logotypów, znaków towarowych, współmarki lub materiałów objętych prawami autorskimi) na własnej stronie internetowej lub innej witrynie internetowej bez zgody TheSoftware. Ponadto „frame’owanie” Strony internetowej i/lub odnośniki do Jednolocznego Identyfikatora Lokalizatora („URL”) Strony internetowej w jakimkolwiek komercyjnym lub niekomercyjnym mediach bez uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyrażasz jednoznaczną zgodę na współpracę ze Stroną internetową w celu usunięcia lub zakończenia takiej zawartości lub działania. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody z tym związane.

EDYCJA, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usuwania dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ODIWA FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się na odszkodowanie i zabezpieczenie TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i afiliatów oraz każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarki i / lub innych partnerów, wobec jakichkolwiek i wszystkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych opłat prawniczych), szkód, pozwów, kosztów, żądań lub wyroków, jakiekolwiek, dokonanych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikających z: (a) Twoje wykorzystanie Witryny, Usług, Zawartości i / lub udziału w dowolnym konkursie; (b) Twoje naruszenie Umowy; i / lub (c) Twoje naruszenie jakichkolwiek praw innego osoby i / lub podmiotu. Postanowienia niniejszego akapitu stanowią korzyść dla TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i / lub afiliatów oraz każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i / lub prawników. Każda z tych osób i podmiotów będzie miała prawo bezpośrednio dochodzić i egzekwować niniejsze postanowienia w swoim własnym imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych i/lub przekierowania do nich, w tym, między innymi, do witryn własnością i zarządzanych przez dostawców usług stron trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami i/lub zasobami stron trzecich, niniejszym uznajesz i akceptujesz, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera, oraz nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne warunki i zasady, politykę prywatności, treść, reklamy, usługo, produkty i/lub inne materiały na takich stronach trzecich lub udostępniane przez te zasoby, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty z tym związane.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z Witryny, a także wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z Witryną, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących korzystania z Witryny oraz wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie informacji tożsamych, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę Prywatności, kliknij tutaj.

Jakakolwiek próba uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizacji i/lub ingerencji w działanie Strony internetowej przez osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, stanowi naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie konsekwentnie podejmować wszelkie możliwe środki w tym zakresie wobec każdej jednostki lub podmiotu naruszającego, w najszerszym dopuszczalnym zakresie prawa i sprawiedliwości.