Voorwaarden

SCOPE EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen inzicht wijzigen, zonder u hiervan specifiek op de hoogte te stellen. De nieuwste Overeenkomst wordt op de Website geplaatst, en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle bepalingen en voorwaarden die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten volgens de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Vendor Diensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke items van derden. TheSoftware garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijvingsformulier voor de wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die beschikbaar zijn gesteld via elke wedstrijd. Om mee te doen aan de wedstrijden die worden aangeboden op de website, moet u eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig invullen. U stemt ermee in dat u ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens verstrekt bij de inschrijving voor de wedstrijd. TheSoftware heeft het recht om eventuele inschrijvingsgegevens voor de wedstrijd af te wijzen als door TheSoftware, naar eigen en exclusieve goeddunken, wordt vastgesteld dat: (i) u in strijd bent met een gedeelte van de overeenkomst; en/of (ii) de inschrijvingsgegevens voor de wedstrijd die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onacceptabel zijn. TheSoftware kan te allen tijde naar eigen goeddunken de criteria voor de inschrijvingsgegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om de Website, de inhoud en het bijbehorende materiaal te openen en te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst. DeSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een elektronisch of mechanisch informatiesysteem. U mag de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. DeSoftware behoudt alle rechten voor die niet expliciet in de overeenkomst worden verleend. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de Website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van DeSoftware. Uw recht om de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Het systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie met als doel het creëren of compileren, direct of indirect, van een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (waaronder, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Daarnaast is het ten strengste verboden om de Website te ‘framen’ en/of de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website te refereren in enige commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te staken, indien van toepassing. Hierbij erkent u dat u aansprakelijk zult zijn voor alle daarmee gepaard gaande schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGINGEN

Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders and/or andere partners, schadeloos te stellen tegen en vrij te waren van alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van enige rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks op zichzelf te handhaven en af te dwingen tegen u.

DERDE PARTIJ WEBSITES

De Website kan links naar en/of u verwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen. Bovendien keurt TheSoftware geen enkele voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen goed, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, op dergelijke websites van derde partijen of bronnen beschikbaar gesteld, of voor eventuele daaruit voortvloeiende schade en/of verliezen.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u via de Website indient of in verband daarmee, zijn onderhevig aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website en alle andere door u verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken, kunt u hier klikken.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, te vernietigen, te manipuleren, te vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van straf- en burgerlijk recht, en TheSoftware zal alle mogelijke gerechtelijke stappen ondernemen tegen elk individu of entiteit die hierin inbreuk pleegt, met inachtneming van de volledig toepasselijke wettelijke en billijke maatregelen.