Terma

SKOP DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan penggunaan Laman Web ini. Perjanjian ini merupakan perjanjian tunggal dan sahaja antara anda dan Perisian ini berhubungan dengan penggunaan Laman Web ini dan mengatasi semua perjanjian, pernyataan, jaminan dan/atau pemahaman terdahulu atau serentak yang berkaitan dengan Laman Web ini. Kami boleh mengubahsuai Perjanjian ini dari masa ke semasa atas budi bicara tunggal kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan disiarkan di Laman Web ini, dan anda perlu menyemak Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web ini. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuatkuasa pada ketika itu. Oleh itu, anda harus mengemaskini halaman ini secara berkala untuk mendapatkan kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman Web dan Perkhidmatan ini hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Pembekal

Dengan menyelesaikan borang pesanan pembelian yang berkaitan, anda boleh memperoleh atau mencuba memperoleh beberapa produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditampilkan di Laman Web mungkin mengandungi huraian yang disediakan secara langsung oleh pengilang atau pengedar Pihak Ketiga Penyedia barang-barang tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa huraian tentang barang-barang tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk ketidakmampuan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau untuk sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar dan pengguna akhir produk tersebut. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Rasmi Pertandingan yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk peluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang terdapat di Laman Web, anda perlu melengkapkan borang pendaftaran yang berkenaan sepenuhnya. Anda bersetuju untuk menyediakan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak sebarang Data Pendaftaran Pertandingan di mana ia ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian apa-apa bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda sediakan tidak lengkap, palsu, duplikat atau tidak boleh diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya yang tunggal.

LESEN PERMITAAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh ditarik balik dan terhad untuk memasuki dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan dengan perjanjian ini. Perisian ini boleh menghentikan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa pun. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda yang bukan perdagangan. Sebahagian mana-mana bentuk Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk atau diserapkan ke dalam apa jua sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewa beli, menjual, mengubah suai, mempulihkan, menterbalik kejuruteraan atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya. Perisian ini mengekalkan sebarang hak yang tidak diberikan secara nyata dalam perjanjian ini. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan kerja yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil tindakan yang memberikan beban yang tidak munasabah atau tidak seras di atas infrastruktur TheSoftware. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindah milik.

HAK MILIK EKSKLUSIF

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, konversi digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan ini dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak milik intelektual). Menyalin, mengedar semula, menerbitkan atau menjual sebarang bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan tegas. Pengumpulan sistematis bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan dengan menggunakan cara-cara automatik atau sebarang bentuk pengeritan atau ekstraksi data dengan tujuan mencipta atau mengkompilasi, secara langsung atau tidak langsung, suatu koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis dari TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik terhadap sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan-bahan lain yang dilihat pada atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan ini. Penyebaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau melalui Perkhidmatan ini oleh TheSoftware tidak membebaskan sebarang hak kepada maklumat dan/atau bahan-bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama-nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan milik TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau melalui Perkhidmatan ini adalah hak milik pemiliknya masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

HYPERLINKING KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, ‘PENYELEWENGAN’ DAN/ATAU RUJUKAN KE LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan kebenaran yang dinyatakan dari TheSoftware, sesiapa pun tidak dibenarkan untuk menambah pautan ke Laman Web, atau bahagian-bahagian tertentu (termasuk tetapi tidak terhad kepada logo, jenama dagang, penjenamaan atau bahan berhak cipta), ke laman web atau tempat web mereka untuk sebarang alasan. Selanjutnya, ‘penyelewengan’ Laman Web dan/atau merujuk kepada Pencari Sumber Seragam (‘URL’) Laman Web dalam sebarang media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis, nyata, terlebih dahulu dari TheSoftware adalah dilarang sepenuhnya. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk menghapuskan atau menghentikan, seperti yang berkenaan, sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN MODIFIKASI

Kami berhak, atas budi bicara kami sendiri, untuk menyunting dan/atau menghapus mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di laman web.

PENAFIAN UNTUK KESALAHAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web ini atas risiko sendiri. Perisian tidak memberikan jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mengindemnifiasi dan mempertahankan TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan rakan kongsi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, dan/atau rakan kongsi lain, terlepas daripada dan terhadap sebarang tuntutan, kos (termasuk yuran peguam yang munasabah), kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau penghakiman apa pun, dibuat oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh atau berbangkit dari: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap hak-hak individu dan/atau entiti lain. Fasal-fasal dalam perenggan ini adalah untuk kepentingan TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan/atau rakan kongsi mereka, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, lesin yang berlesen, pembekal dan/atau peguam mereka yang bersesuaian. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menuntut dan menegakkan fasal-fasal ini secara langsung terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LOKASI WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini boleh menyediakan pautan ke laman web Internet lain dan/atau mengarahkan anda ke sumber laman web lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, laman web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Penyedia Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut. Selanjutnya, TheSoftware tidak mengesahkan, dan tidak bertanggungjawab atau berkaitan dengan, sebarang terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di laman web pihak ketiga atau sumber-sumber tersebut, atau sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

DASAR PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web ini, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web ini, tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web ini, dan segala maklumat peribadi lain yang diberikan oleh anda, mengikut terma Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang percubaan oleh mana-mana individu, samada seorang pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengacau, merosakkan dan/atau gangguan terhadap operasi Laman Web ini, adalah satu pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil, serta TheSoftware akan dengan berusaha gigih menuntut apa jua pemulihan dan tindakan yang sewajarnya terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar, setakat yang diharankan oleh undang-undang dan keadilan.