Όροι

ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία σχετικά με την χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό, κατ’ ευχήν μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να την εξετάσετε πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με τη συνεχή χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία που ισχύει τη στιγμή εκείνη. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμα δεσμευτικά συμβόλαια σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Πωλητή

Μέσω της συμπλήρωσης των σχετικών φορμών παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών αυτών των προϊόντων. Το λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές τέτοιων προϊόντων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία με τον πωλητή, το διανομέα και τους καταναλωτές των τελικών χρηστών του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα ευθύνεται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, το TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες επιβραβεύσεις μέσω διαγωνισμών. Προσφέροντας αληθινές και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στον διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους επίσημους κανόνες διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετέχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινά, ακριβή, επίκαιρα και ολοκληρωμένα δεδομένα εγγραφής στον διαγωνισμό. Το TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε δεδομένα εγγραφής στον διαγωνισμό εάν κριθεί, κατ’ αποκλειστική κρίση του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας· και/ή (ii) τα δεδομένα εγγραφής στον διαγωνισμό που παρείχατε είναι ανεπαρκή, απατηλά, διπλά ή αλλιώς απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια δεδομένων εγγραφής ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική του ευχέρεια.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας παρέχεται μια αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλήσιμη και περιορισμένη άδεια για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και του συνδεδεμένου υλικού σύμφωνα με την Συμφωνία. Το Λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση. Κανένα μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, προσομοιώνετε, κλωνοποιείτε, μισθώνετε, μισθώνετε, πωλείτε, τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε, ανασυναρμολογείτε, αναστρέφετε τη μηχανή κώδικα ή μεταφέρετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος τους. Το Λογισμικό διατηρεί τυχόν δικαιώματα που δεν έχουν αποδοθεί ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβληθείτε ή να προσπαθήσετε να παρεμβληθείτε στη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή αναλογικά μεγάλο φορτίο στην υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικές απεικονίσεις, ο σχεδιασμός, η συλλογή, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλη υπόθεση που σχετίζεται με την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και τις υπηρεσίες προστατεύονται από ισχύουσες πνευματικές ιδιοκτησίες, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιοκτησιακά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, η επαναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών είναι αυστηρά απαγορευμένη. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες με αυτόματα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή scraping ή εξαγωγή δεδομένων για τη δημιουργία ή συγκέντρωση, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, συλλογής δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν στην ιστοσελίδα, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στην ιστοσελίδα ή μέσω των υπηρεσιών από την TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση κάποιου δικαιώματος σε αυτές τις πληροφορίες ή/και υλικά. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware και όλα τα σχετικά γραφικά, εικόνες και ονόματα υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ή μέσω των υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς τη συναίνεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη είναι αυστηρά απαγορευμένη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ, “FRAMING” ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ

Εκτός εάν έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί από την TheSoftware, απαγορεύεται να δημιουργήσει κανείς υπερσύνδεση προς τον Ιστοχώρο ή μέρος αυτού (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήμανσης ή πνευματικού υλικού) στον ιστότοπό τους ή σε άλλο διαδικτυακό χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η ”σήμανση” του Ιστοχώρου και/ή η αναφορά του Ομοιόμορφου Αναγνωριστικού Πόρου (”URL”) του Ιστοχώρου σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη εμπορική διαφήμιση ή επικοινωνία χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την απομάκρυνση ή την παύση, όπως εφαρμόζεται, οποιουδήποτε περιεχομένου ή δραστηριότητας τέτοιου είδους. Αναγνωρίζετε εδώ ότι ευθύνεστε για οποιεσδήποτε ζημίες σχετικές με αυτό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια, να τροποποιούμε ή/και να διαγράφουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι αυτές οι λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστρεπτικές υπολογιστικές κωδικοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, ιούς και στίγματα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε ανέπαφους την TheSoftware, κάθε μητρική, θυγατρική και συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, καθώς και κάθε μέλος, αξιωματούχο, διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορα, συνυπογράφο και/ή άλλο συνεργάτη από ζημίες και αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των λογικών εξόδων νομικού), ζημιών, αγωγών, εξόδων και/ή αποφάσεων οποιουδήποτε είδους, που προκαλούνται από ή απόρροια των: (α) χρήσης σας του ιστότοπου, των υπηρεσιών, του περιεχομένου και/ή της συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, (β) παραβίασης σας της συμφωνίας, και/ή (γ) παραβίασής σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή εταιρείας. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν προς όφελος της TheSoftware, κάθε μητρικής, θυγατρικής και/ή συνδεδεμένης εταιρείας, καθώς επίσης κάθε αξιωματούχου, διευθυντή, μέλους, υπαλλήλου, πράκτορα, μετόχου, εκδότη, προμηθευτή και/ή νομικού αντιπροσώπου τους. Κάθε από αυτά τα άτομα και εταιρείες έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν και να επιβάλλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εις βάρος σας για λογαριασμό τους.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς διάφορους ιστότοπους διαδικτύου και/ή να αναφέρει σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε αυτούς που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτες παρόχους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο TheSoftware δεν έχει καμία ελεγκτική εξουσία πάνω σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων μερών και/ή πόρους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο TheSoftware δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστότοπων τρίτων μερών και/ή πόρων. Επιπλέον, ο TheSoftware δεν εγκρίνει, αλλά ούτε φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλο υλικό σε ή διαθέσιμο από τέτοιους ιστότοπους τρίτων μερών ή πόρους, ούτε για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του ιστότοπου και όλων των σχολίων, ανατροφοδοτήσεων, πληροφοριών, δεδομένων εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε σύνδεση με τον ιστότοπο, υπόκειται στην πολιτική απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας. Για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε Κάντε Κλικ Εδώ.

Κάθε προσπάθεια από οποιοδήποτε άτομο, ανεξάρτητα από το εάν είναι πελάτης της TheSoftware ή όχι, να προκαλέσει ζημιές, να καταστρέψει, να παρεμβάλλεται ή αλλιώς να παρενοχλήσει τη λειτουργία του ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διεκδικήσει με επιμέλεια κάθε δικαίωμα εναντίον του οποιουδήποτε παραβάτη φυσικού ή νομικού προσώπου στο μέγιστο δυνατό βαθμό επιτρεπτό από το νόμο και τη δικαιοσύνη.