Voorwaardes

OMVANG EN WIJZIGING VAN DIE OOREENKOMS

U stem in met die voorwaardes en bepalings wat in die Ooreenkoms uiteengesit is met betrekking tot u gebruik van die Webwerf. Die Ooreenkoms vorm die volledige en alleenlike ooreenkoms tussen u en Die Sagteware met betrekking tot u gebruik van die Webwerf en vervang alle vorige of kontemporêre ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of verstandhoudings met betrekking tot die Webwerf. Ons mag die Ooreenkoms van tyd tot tyd na ons eie keuse wysig sonder spesifieke kennisgewing aan u. Die nuutste Ooreenkoms sal op die Webwerf geplaas word en u moet die Ooreenkoms voor u die Webwerf gebruik deurgegaan kry. Deur u voortgesette gebruik van die Webwerf en/of Dienste, stem u hiermee in om aan al die voorwaardes en bepalings in die Ooreenkoms wat ten tye daarvan van krag is, te voldoen. U moet dus gereeld hierdie bladsy vir opdaterings en/of veranderinge nagaan.

VEREISTES

Die Webwerf en dienste is slegs beskikbaar vir individue wat wettig bindende kontrakte kan aangaan volgens toepaslike wetgewing. Die Webwerf en dienste is nie bedoel vir gebruik deur persone onder die ouderdom van agtien (18) jaar nie. As jy jonger as agtien (18) jaar oud is, het jy nie toestemming om die Webwerf en/of dienste te gebruik of toegang te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Vendor Services

By die voltooing van die toepaslike aankoopvorms, kan jy sekere produkte en/of dienste van die Webwerf verkry of poog om dit te verkry. Die produkte en/of dienste wat op die Webwerf vertoon word, mag beskrywings bevat wat direk deur die Vervaardiger van Derdeparty Verskaffers of verspreiders van sulke items voorsien word. TheSoftware stel nie voor nie en waarborg ook nie dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware in geen manier verantwoordelik of aanspreeklik is vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die Webwerf te verkry of vir enige geskil met die verkoper, verspreider en eindgebruiker-verbruikers van die produk nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die Webwerf aangebied word nie.

MEEDINGEWAAND

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promosiepryse en ander toekennings deur middel van Meeingewaandes aan. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verbinding met die toepaslike Meeingewaande registrasievorm, en deur in te stem met die Amptelike Meeingewaande Reëls wat van toepassing is op elke Meeingewaande, kan jy ‘n kans kry om die promosiepryse te wen wat deur elke Meeingewaande aangebied word. Om aan die Meeingewaandes wat op die webwerf voorkom deel te neem, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem daarmee in om ware, akkurate, huidige en volledige Meeingewaande Registrasiedata te verskaf. TheSoftware het die reg om enige Meeingewaande Registrasiedata te verwerp waar dit bepaal word, na die uitsluitlike diskresie van TheSoftware, dat: (i) jy in stryd is met enige gedeelte van die Ooreenkoms; en/of (ii) die Meeingewaande Registrasiedata wat jy verskaf het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware mag te eniger tyd, na sy uitsluitlike diskresie, die Registrasiedata-kriteria verander.

LISENSIE GRANT

As ‘n gebruiker van die webwerf, word aan jou ‘n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie verleen om die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal te gebruik volgens die ooreenkoms. Die sagteware kan hierdie lisensie op enige tyd enige rede beëindig. Jy mag die webwerf en inhoud op een rekenaar gebruik vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word of in enige inligtingsoorvragstelsel, elektronies of meganies, geïnkorporeer word nie. Jy mag nie die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieer, naboots, kloon, verhuur, uitlees, verkoop, wysig, dekompilleer, ontassembeer, omgekeerde inligting daaroor verkry of oordra nie. Die sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen word nie. Jy mag geen toestel, sagteware of roetine gebruik of probeer om met die behoorlike werking van die webwerf te bemoei nie. Jy mag geen aksie neem wat ‘n onredelike of buitensporig groot las op TheSoftware se infrastruktuur plaas nie. Jou reg om die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

EIENDOMSREGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander sake wat verband hou met die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste, is beskerm deur toepaslike kopieregte, handelsmerke en ander eiendomsrege (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendom) regte. Die kopieer, herverdeling, publikasie of verkoop deur jou van enige gedeelte van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste is streng verbode. Sistematiese terugwinning van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur outomatiese middele of enige ander vorm van afskraping of data-onttrekking om ‘n versameling, samestelling, databasis of gids, direk of indirek, te skep of same te stel sonder geskrewe toestemming van TheSoftware is verbode. Jy verkry nie eienaarskapregte op enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiale wat op of deur die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste besigtig word nie. Die plasing van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en via die dienste, deur TheSoftware, vorm nie ‘n opheffing van enige reg in of op sulke inligting en/of materiale nie. Die naam en logo van TheSoftware, en alle geassosieerde grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur en via die dienste verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike skriftelike toestemming is streng verbode.

DIE SKAKELING NA DIE WEBWERF, MEDE-BERADING, “RAMING” EN/OF VERWYSING NA DIE WEBWERF WORD VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand die Skakeling na die Webwerf, of dele daarvan (insluitend, maar nie beperk tot, logotipes, handelsmerke, verskaffing of kopieregsmateriaal), na hul webwerf of webplek om enige rede doen nie. Voorts is dit streng verbode om die Webwerf te “ram” en/of verwysing na die Uniform Resource Locator (“URL”) van die Webwerf in enige kommersiële of nie-kommersiële media te maak sonder die voorafgaande, uitdruklike, geskrewe toestemming van TheSoftware. Jy stem spesifiek daarmee in om met die Webwerf saam te werk om sodanige inhoud of aktiwiteit te verwyder of te beëindig, soos van toepassing. Hiermee erken jy dat jy aanspreeklik sal wees vir enige en alle skade wat daarmee verband hou.

WYSIGING, VERWYDERING EN AANPASSING

Ons behou die reg voor om na ons eie goeddunke enige dokumente, inligting, of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te wysig en/of te verwyder.

VRYWARING VIR SKADE VEROORSAAK DEUR AFGELAAIDE LÊERS

Besoekers laai inligting af van die webwerf op hul eie risiko. Die sagteware gee geen waarborg dat sulke aflaaiers vry is van korrupterende rekenaarkodes, insluitende, maar nie beperk tot, virusse en wurms.

INDEMNIFICATION

Jy stem daarmee saam om TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie lede, beamptes, direkteure, werknemers, agente, medebrandmerke en/of ander vennote, te vrywaar van enige en alle eise, uitgawes (insluitend redelike prokureursfooie), skade, gedinge, koste, eise en/of uitsprake van watter aard ook, gemaak deur enige derde party as gevolg van of ontstaan uit: (a) jou gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of deelname aan enige kompetisie; (b) jou oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) jou skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is ter wille van TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en/of geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie beamptes, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiegevers, verskaffers en/of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite het die reg om hierdie bepalings direk teen jouself te beweer en afdwing.

DERDE PARTY WEBWERWE

Die webwerf mag skakels na en/of verwysings na ander internetwebwerwe en/of hulpbronne, insluitend, maar nie beperk tot, diegene wat deur Derde Party Verskaffers besit en bedryf word, voorsien. Aangesien TheSoftware geen beheer het oor sulke derde party webwerwe en/of hulpbronne nie, erken en stem jy hiermee in dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derde party webwerwe en/of hulpbronne nie. Verder, TheSoftware onderskryf nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheidsbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal wat beskikbaar is of vanaf sulke derde party webwerwe en hulpbronne nie, of vir enige skade of verlies wat daaruit mag voortspruit.

PRSIVAISI POLICY/VISTIRON AFOMESHEN

Use of the Website, and all comments, feedback, information, Registration Data and/or materials that you submit through or in association with the Website, is subject to our Privacy Policy. We reserve the right to use all information regarding your use of the Website, and any and all other personally identifiable information provided by you, in accordance with the terms of our Privacy Policy. To view our Privacy Policy, please Click Here.

Enige poging deur enige individu, hetsy ‘n TheSoftware klant of nie, om die werking van die webwerf te beskadig, vernietig, manipuleer, vandaliseer en/of andersins te belemmer, is ‘n oortreding van die straf- en siviele reg en TheSoftware sal koers set om enige en alle remedies in hierdie verband teen enige oortredende individu of entiteit na te volg tot die volle mate wat deur die wet en billikheid toelaatbaar is.